24.4.07

Balança comercial

Balança Comercial: És un instrument fonamental per analitzar el comerç exterior d´un país, ja que aquesta balança comercial inclou la diferència entre el valor de les importacions totals i de les exportacions d´un país. En conseqüencia, la balança es positiva, quan les exportacions són superiors i per el contrari és negativa o deficitaria quan les importacions són superiors a les exportacions.

25.3.07

Turisme rural

Diferenciar-lo de l'agroturisme

Turisme de masses

Turisme de masses És el tipus de turisme tradicional que mou una gran quantitat de persones al mateix temps cap al litoral per a la recerca d'un bon clima,de sol i platja per part dels turistes;és tracta d'un turisme de masificació de baixa qualitat i baix poder adquisitiu.Aquesta masificació porta a un mal servei per part de treballadors de l'hosteleria inclús a la mala qualitat del propi turista,degut que aquesta baixada de preus comporta que no és pugui seleccionar al turista per a que aquest tengui un major nivell adquisitiu. És dona tradicionalment als Illes Balears;i al Litoral Mediterrani.

Turisme alternatiu

Transport regular


Transport regular: És aquell transport que està sotmés a un horari preestablert i que a més a més pot variar segons l´estació de l´any. A Espanya són assumits generalment per aquelles companyies estatals o que han concertat un acord amb l´estat.

Per exemple: el metro

Trasnsport discrecional

Transport discrecional: Servei de transport de caràcter privat amb uns preus i unes rutes que no tenen perquè repetir-se, que permet el desplaçament, principalment, de persones i normalment contractac per una agència. Ex: un tour turístic.

Tour operator


Tour operador: Són companyies majoristes especialitzades en l’organització del turisme, especialment internacional. Venen al client un viatge de forma directa o per mitjà d’intermediaris. Aquestes companyies prèviament han contractat els establiments hotelers.
Generalment, el viatge que venen inclou l’estància i el transllat i té uns preus avantajosos (quasi sempre un poc més barats que en altres llocs). A més tenen en compte els gustos de les persones per possar les ofertes.

Alguns exemples de tour operador són: Alpitour, Iberojet

vocabulari de geografia: Cadena hotelera

vocabulari de geografia: Cadena hotelera
http://www.todohotel.com/Cadenas/cadenas.html

Residus urbans
Residus urbans: són aquells generats per les àrees urbanes, que poden ser líquids, sòlids i gasosos. El major problema que presenten és el seu volum perquè el percentatge de reciclatge és encara insuficient malgrat que alguns materials es reutilitzen. Altres problemes associats als residus urbans són l’acumulació d’aquests durant les èpoques de vacances als centres turístics i la contaminació que provoquen sobre la superfície de la terra i les aigües, ja que no són en la seva majoria biodegradables i es vessen en quantitats tan importants que el medi no té capacitat per transformar-los. Destaquen la Llei 11/97 d'Envasos i Residus d'Envasos, la Llei 10/98 de Residus i el Pla Nacional de Residus Urbans (PNRU), aplicable entre els anys 2000 i 2006. Pel que fa a les Illes Balears a Palma es troba l’Oficina de Reducció de Residus urbans (ORR).

Rpc (Renda per càpita)O Producte Interior Brut per càpita. El PIB per càpita és la xifra que resulta al dividir el PIB total d'un país entre el seu nombre d'habitants. Seria la part de riquesa produïda aquest any que correspon a cada persona.
Normalment es mesura amb la moneda de cada país, però per a poder realitzar comparacions entre distints països amb monedes diferents , el que provoca diferències en els preus entre altres desajustos, s’empra com moneda de referència el dòlar. La renda per càpita o PIB per càpita resulta molt útil per determinar si un país és ric o pobre o quina és la qualitat de vida dels seus habitants. D’altra banda, existeixen crítiques contra aquest mètode per mesurar la qualitat de vida dels habitants. Algunes són: no es tenen en compte les desigualtats pel que fa a les rentes dels ciutadans, no es comptabilitzen les externalitats negatives i no tota la producció incrementa el benestar material.
Exemples:
-Espanya ocupà el 25é lloc a nivell mundial en 2006 pel que fa a la nomina per càpita dels seus habitants, aproximadament 28.000 dòlars. Aquest llistat inclou tots els Estats membres del Fons Monetari Internacional dels quals es tenen dades.
-Al 2000, Madrid comptava amb la nòmina per càpita més gran d’Espanya: 24.535 dòlars, mentre que Extremadura comptava amb la menor: 12.019 dòlars. En aquest mateix any la nòmina per càpita de les Balears era de 22.293 dòlars.

PIB b(Producte interior brut)


PIB- El Producte Interior Brut és el valor monetari total de la producció corrent de béns i serveis d'un país durant un període (normalment és un trimestre o un any), deduint la part debuda a bens i serveis estrangers i sumant la part obtinguda en altres països. El PIB és una magnitud d'estoc, doncs comptabilitza només els béns i serveis produïts durant l'etapa d'estudi.
Pel que fa al càlcul del PIB, pot fer-se segons el preu dels factors o dels preus de mercat. La relació entre ambdós s'obté restant el PIB al cost de mercat, els impostos indirectes lligats a la producció i restant-li les subvencions a l'explotació.

Overbooking


És un terme anglés que designa l’excés de reserves de paquets turístics respecte del nombre realment disponible per evitat les possibles baixes de darrera hora i així aconseguir la màxima rendibilitat posible. A Espnya ha estat un problema del turisme de masses en els darrers anys. Ex. Overbooking aeri. Es el overbooking més habitual i es produeix quan una companyia aèria ven més plaçes de les que disposa.

Ocupació extrahoteleraOcupació extra-hotelera: Forma d'allotjament turístic que no inclou els hotels.Els turistes s'estableixen a campings i campaments entre d'altres.Aquests turistes(de baix cost) actuen com a excursionistes. L'oferta d'aquesta ocupació sol estar localitzada en zones com bungalós, apartaments i cases de vacances...(a vegades aquesta ocupació pot ser inclús il·legal);Degut que alguns d'aquests allotjaments no paguin els impostos que els pertoca. Existeixen zones preparades per a aquest tipus d'allotjaments situades en qualsevol lloc,tals com:tendes de campanya millor preparades i col·locades en zones adequades com són els campings,roulotes.. El grau d'ocupació hotelera i extrahotelera vària segons el mes i la zona. Aquests tenen l'avantatge de practicar esports a l'aire lliure,per això és troben amb contacte mes directe amb la natura i caracteristiques d'aquesta.

Estacionalitat turística

Estacionalitat turística: És la fluctuació en l'arribada de turistes que es produïx al llarg de l'any. El model turístic espanyol basat en el Sol i la Platja,presenta una acusada estacionalidad,concentrandose els turistes en l'estiu,especialment al juliol i agost,el que repercuteix en la saturacion de les instalacione,en la deterioració del mitjà i el descens de la qualitat. Tracta de pal·liar-se fomentant altres manualitats de turisme,com el de la Neu,el de Congressos i Convencione,el Rural,etc

Cadena hotelera