17.11.06

Clima


Estat mitjà de les condicions de l'atmosfera en una zona determinada. El clima té una sèrie de factors que el defineixen com són: temperatures, precipitacions, vents, pressió atmosférica, humitat... . Aquestos elements es veuen determinats per factors com són latitud, altitud, distància al mar....

Geografia


Ciència que tracta d'analitzar i extreure conclusions sobre les relacions de l'home i el medi establint les conseqüències que d'això se'n deriven. Tracta d'entendre el paisatge i explicar-lo analitzant els diferents elements.