29.1.07

Polígon de serveis

Polígon industrial

Polígon residencial

PGOU

Pla General d'Ordenació urbana

Trama urbana

Xarxa radial

Fenòmen urbà, relacionat amb la diferent estructura de la xarxa urbana

Planejament urbanístic

Referir-se a la seva evolució històrica i els diferents concentes

Rururbanització

Fenòmen actual?

Perifèria urbana

Fer esment als "hiterlands" i la teoria de Christaller

Nuclis dormitori

Relacionar amb àrees metropolitanes i megalòpol.lis

CBD

Central Bussines Distrit

Conurbació

Centre històric

Referit a ciutats Europees i de LLatinoamèrica

Eixample

Directrius d'Ordenació Territorial

Relacionar amb : POOT, PTI,s i PGOU

Barraquisme

Fenòmen no exclusiu de les ciutats dels països subdesenvolupats

Àrea metropolitana

S'ha de tenri en compte els commuters i les ciutats satèl.lits