7.3.07

Aqüicultura

Aigües jurisdiccionals

Agroturisme


Explotació turística l'activitat de la qual es desenvolupa dintre d'una explotació agrària i com a forma de complementació dels ingressos d'aquesta explotació


Agricultura de secà

Agricultura de reguiu

Agricultura alternativa

És aquella agricultura que es practica amb mètodes alternatius als que actualment estan implantats a l'agricultura de mercat. És a dir aquella agricultura de caràcter ecològic o biològic que només utilitza mètodes i productes naturals defugint de adobs d'origen químic i platers tractacts biogenèticament.