12.3.07

Població ocupada

Poblacio ocupada: És aquella part de la població activa,entre 16 i 65 anys, que té un treball remunerat. Per «treballar» s'ha d'entendre sempre la realització d'una activitat a canvi d'un sou, salari, benefici empresarial o guany familiar, en metàl·lic. Aquesta part de la població és la que financía activitats públiques (escol.les, hospitals...) i la que paga l´atur a les persones que es troben aturades. A Espanya la població ocupada és d´uns 12 milions de persones; el problema que té és que amb l´envelliment de la població,Espanya necessitarà l´arribada de molts immigrants per poder mantenir la població no activa i la activa desocupada. Es calcula a través de la taxa d'ocupació i s'expressa en tants per mil.

Població activa

Economia submergida

Sector econòmic

Definicions del sector primari, secundari, terciari i quaternari

Repoblació forestal

Relació amb la PAC i amb la resta d'activitats agràries, la seva evolució i l'evolució de l'explotació forestal a Espanya.

Ramaderia extensiva


Ramaderia intensiva


Establir l'evolució en relació a les diferents cabanes

Astacicultura

Piscifactoria


Pesca de litoral


PAC

Política Agrària Comuna. Relació amb la política agrària espanyola

Policultiu


Monocultiu


Indústria agroalimentària

Indústria dedicada majoritàriament a una primera preparació o elaboració mínima de productes agroramaders