25.3.07

Recurs renovable
Recursos renovables: Són fonts de enregia inesgotables,és a dir,que no desapareixen al generar energia, poden utilitzar-se indefinidament i algunes es poden recilar. Aquestos produeixen un impacte ambiental mínim. Espanya conta amb un Pla de Energias Renovables,destinats a formentarlas,per ser netes,descentralitzades i millorar el autoabastecimiento energetico sobretot la biomassa,la solar i les minicentrales hidraulicas Ex. Energia solar, Energia Hidraulica, el vent,la biomassa i la calor interna de la terra,etc
Recurs no renovable: Element de la naturalesa que la indústria, amb la seva tecnologia, és capaç de transformar i la mateixa naturalesa és capaç tambien de reposar en terminis tan llargs que no és possible la seva explotació de manera sostinguda.Els recursos naturals no renovables són aquells que existeixen en quantitats determinades i al ser sobreexplotats es poden acabar. Per exemple el petroli, triga milions d'anys en formar-se en les profunditats de la terra, i una vegada que s'utilitza ja no es pot recuperar de cap manera i amb cap tipus de tecnologia. Si es segueix extraient petroli del subsòl al ritme que es fa en l'actualitat a causa del ús abusiu de la humanitat, existeix el risc que s'acabi. La definició d'un recurs natural no renovable també té a veure amb la relació entre el temps que va necessitar la seva formació, comparat amb la rapidesa de la seva extracció i aprofitament. La millor conducta o opció davant els recursos naturals no renovables és usar-los els menys possible,per a no esgotar-los, solament utilitzar-los per al que sigui realment necessari, i tractar de reemplaçar-los amb recursos renovables o inesgotables. Els principals recursos naturals no renovables són:els minerals ,els metalls ,el petroli ,el gas natural ,dipòsits d'aigües subterrànies. Per exemple a Brasil, gran productor de canya de sucre, s'han modificat els motors dels automòbils, perquè funcionin amb alcohol de canya de sucre en lloc de gasolina. Aquest alcohol per ser un producte vegetal, és un recurs renovable.

No hay comentarios: