25.3.07

Treball a temps parcial

Treball a temps parcial: És el contracte de treball en el qual s’acorda la prestació de serveis durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes o a l’any inferior al 77% de la jornada a temps complet establerta en el Conveni Col·lectiu d’aplicació o de la jornada màxima legal (40 hores).
Els treballadors a temps parcial no poden realitzar hores extraordinàries (estalvi en els supòsits establerts en la llei d’excés en les hores treballades per a prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents).

No hay comentarios: