25.3.07

Rpc (Renda per càpita)O Producte Interior Brut per càpita. El PIB per càpita és la xifra que resulta al dividir el PIB total d'un país entre el seu nombre d'habitants. Seria la part de riquesa produïda aquest any que correspon a cada persona.
Normalment es mesura amb la moneda de cada país, però per a poder realitzar comparacions entre distints països amb monedes diferents , el que provoca diferències en els preus entre altres desajustos, s’empra com moneda de referència el dòlar. La renda per càpita o PIB per càpita resulta molt útil per determinar si un país és ric o pobre o quina és la qualitat de vida dels seus habitants. D’altra banda, existeixen crítiques contra aquest mètode per mesurar la qualitat de vida dels habitants. Algunes són: no es tenen en compte les desigualtats pel que fa a les rentes dels ciutadans, no es comptabilitzen les externalitats negatives i no tota la producció incrementa el benestar material.
Exemples:
-Espanya ocupà el 25é lloc a nivell mundial en 2006 pel que fa a la nomina per càpita dels seus habitants, aproximadament 28.000 dòlars. Aquest llistat inclou tots els Estats membres del Fons Monetari Internacional dels quals es tenen dades.
-Al 2000, Madrid comptava amb la nòmina per càpita més gran d’Espanya: 24.535 dòlars, mentre que Extremadura comptava amb la menor: 12.019 dòlars. En aquest mateix any la nòmina per càpita de les Balears era de 22.293 dòlars.

No hay comentarios: