12.3.07

Sector econòmic

Definicions del sector primari, secundari, terciari i quaternari

2 comentarios:

Aida B dijo...

Entenem per sector econòmic al conjunt d'arees homogènies i elements que pertanyen a una mateixa activitat econòmica. Es subdivideix, segons diversos criteris, en els sectors següents: els sectors de producció, els que atenen a la propietat dels mitjans de producció (distingim entre sector privat i sector públic) i els que, per les seves característiques, permeten distingir-los de la resta (sector estratègic i sector exterior).
Concretament, els sectors de producció són 4: el sector primari (es caracteritza per extreure la seva activitat econòmica directament de la natura), el sector secundari (es caracteritza per dedicar-se a la transformació de materies primeres en productes elaborats o semielaborats), el sector terciari ( sector dedicat a la prestació de serveis) i el sector quaternari, el qual es considerava part del sector terciari però que a causa de la importància que ha adquirit es distingueix com un sector separat. Aquest es dedica a activitats relacionades amb l'oci, la cultura o la investigació.

Ex: el sector serveis.

Paula dijo...

Encara que la definició de L'Aida esta força completa,intentaré re-ferla amb més informació però de manera més resumida.
Aquestes activitats homogènies estan a càrrec d'una o diverses secretaries, que tenen la funció de portar-les a terme.
Sector primari:és el sector de l'economia que agrupa la producció agrícola, pecuària, pesquera,i la mineria..El sector:secundari aquestes matèries que transforma són bens productius ,se'l denomina també sector industrial.Ex construcció, generació d'energia, etc.Sector terciari:El qual atén als serveis,com el transport,la sanitat o el comerç. Sector Quaternari:inclou els serveis com investigació, desenvolupament i informació.També l'educació,i la industría de la informació