29.1.07

PGOU

Pla General d'Ordenació urbana

4 comentarios:

Noelia Alcalá dijo...

Instrument bàsic per a l'ordenació urbanística integral d'un municipi, que projecta el seu desenvolupament per a cert nombre d'anys d'acord amb la legislació autonòmica de rang superior. El pla estableix el model territorial: la zonificació de l'espai; l'assignació d'usos del sòl a cada zona, la classificació del sòl en funció del seu ús (urbà, urbanitzable i no urbanitzable); l'edificabilitat; la xarxa viària i equipaments generals; i les mesures de protecció del medi ambient natural i urbà. A més el Pla inclou la programació d'actuacions , les mesures de finançament, el període de vigència i clàusules de revisió

Aida B dijo...

A la definició anterior caldria afegir l'origen dels PEGOU, ja que cal tenir en compte perqué es crearen.
Aquestos sorgiren quan, amb el desenvolupament d'una cultura, es va anar desenvolupant una estructura social i començaren a aparèixer els barris. D'aquesta manera sorgeix la necessitat d'ordenar el territori.
Un dels primers PEGOU és el que sorgí a Grècia.

elenatt dijo...

També podem dir que a Espanya es donen a partir del 1900, ja que la població comença a creixer i genera mes necessitats.
El PGOU d'Eivissa està aprovat en el 2006

Paula dijo...

Cal afegir a les definicions anteriors que;
Els PGOU consten també d'una intervenció municipal en l'edificació i ús del sól necessària per a una bona disciplina urbanística(un bon ús del sól)